Skip Navigation

Hvem er kandidaterne?

Bliv klogere på de kandidater, der stiller op til Seniorrådsvalget 2021

Anne Lene Løvbjerg

Anne Lene Løvbjerg

Jeg er en senior på 65 år – gift med Erik,
4 børn og 7 børnebørn.
Jeg er oprindelig bankuddannet, men for ca. 10 år siden valgte jeg at drosle lidt ned,
og blev lærervikar.
De sidste 8 år har jeg siddet i Byrådet, hvor
jeg bl.a. er næstformand i Velfærds- og
Sundhedsudvalget.

Velfærd, sundhed og fokus på vore ældre
borgere har altid stået mit hjerte nært.
• Vi skal behandle ældre borgere med
værdighed og imødekomme ensomhed.
• Vi skal arbejde for, at seniorer har et godt,
spændende og ikke mindst et indholdsrigt
liv.

Formålet med Seniorrådet er, at rådet skal
rådgive Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål
og formidle synspunkter mellem borgerne
og kommunen om lokalpolitiske spørgsmål,
der vedrører de ældre.

Jeg vil bruge al den viden og erfaring, som
jeg har fået fra mit byrådsarbejde, som
ballast i at være medlem af Seniorrådet.

Børge Jørgensen 2021

Børge Jørgensen

Jeg er 73 år og arbejder stadig som
seniorer jurist hos Advokatgruppen.

Jeg er gift med Dorte Lebech, som er
dyrlæge på deltid på Vrønding Dyreklinik.
Jeg har siden 1980 brugt mange timer i
frivilligt foreningsarbejde mv. Lige nu er jeg
formand for Vrønding Landsbyliv, medlem
af Landsbyrådet og Udvalget for udvikling
af lokalsamfund.
Jeg vil også i denne valgperiode arbejde for:
• At seniorer kan blive boende længere i
landsbyerne
• At vi sammen bringer alt det gode i
demokrati og fællesskaber
videre til de næste generationer.
• At vi fortsat har fokus på, hvor vigtigt det
er at seniorer er aktive både fysisk og
mentalt.
Husk at i 2021 betyder 60+ ikke afvikling. Vi
seniorer har stadig meget at bidrage med.

 

Frits Kristoffersen

Frits Kristoffersen

Jeg er 63 år – gift med Ingelise, og aktiv på
arbejdsmarkedet. Jeg har haft og har stadig
med forenings/organisations arbejder
at gøre i de sidste 45 år i forskellige
foreninger / organisationer.
Den energi og erfaring vil jeg bruge i
arbejdet i og for omkring det frivillige
arbejde i Seniorrådet i hele Horsens
kommune.
Fokus på:
• At være med til at præge at vi får de
bedste vilkår for seniorer i Horsens
kommune, således at det er godt, trygt
og sikkert at være senior borger i
kommunen.
• At Lytte til behov og ønsker, der måtte
komme, og formidle dem videre.
• At fastholde de tiltag, som Seniorrådet
har præget og rådgivet overfor byrådet
gennem årene, ikke bliver forringet.

 

Grethe Fyrstenberg

Grethe Fyrstenberg

Jeg er 65 år. Erhvervsaktiv fysioterapeut
i handicap og psykiatri. Min fritid bruger
jeg på partipolitik, som rådsmedlem i
Mellemfolkeligt Samvirke, træning, kunst og
min familie. Jeg har forældre på 82 og 87 år,
5 voksne børn og 2 børnebørn.
I Seniorrådet vil mit fokus være på flere
midler til:
• Omsorg og pleje
• Høj faglighed i hjemmeplejen og på
plejecentre
• Fokus på forebyggende sundhed med
flere tilbud
• Omsorgstandpleje til flere
• Ledsagerordninger til ældre med
funktionsnedsættelse, ældre -og
handicapvenlige gader og bebyggelser.

 

Jens Berg

Jens Berg

Jeg er 74 år, gift med sygeplejerske Lene
Qvist. Er medlem af landsbyrådet, og aktiv i landsbyens foreningsliv.
Jeg er udlært tømrer og bygningssnedker,
derefter politibetjent i 10 år. Jeg købte
herefter halvpart i et vagtselskab en kort
periode. Ansat som ejendomsadministrator
og vurderingsmand for advokater og
banker ved et større auktionsfirma i
Århus. Til sidst beredskabs-inspektør/
brandmand i redningsberedskabet og
ejendomsadministrator i en nordjysk
kommune.
Jeg vil arbejde aktivt i Seniorrådet for:
• Flere seniorboliger i lokalområderne
• At seniorer kan få et stabilt og aktivt liv,
og ikke føle sig utrygge og ensomme.
• Loyalt at støtte det afgående Seniorråds
tiltag.

 

Joan Briesemeister

Joan Briesemeister

Jeg er 75 år, advokatsekretær i Horsens
gennem 29 år i samme firma og derefter
medarbejder i HK Forbundet i København
i 14 år.
Er frivillig i seniorarbejde, bl.a. i Faglige
seniorer Horsens. Går i biografen, i
seniorteatret og meget mere.
Jeg synes, det er vigtigt, at Horsens
Kommune hele tiden er opmærksom på
ældreudviklingen i forhold til især sundhed
og økonomi, og gerne på en måde så der
bliver taget hånd om den personlige pleje
af ældre, der ikke kan selv, uanset om de er
hjemmeboende eller på plejehjem.
Jeg mener også, at det er vigtigt med en
forebyggende indsats i forbindelse med
sundhedsarbejdet.
Jeg vil meget gerne være med til at arbejde
for, at ældre får et godt liv og mange
muligheder, også når man ikke selv kan så
meget.

 

Lissi Rasmussen

Lissi Rasmussen

Jeg er 71 år og uddannet sygeplejerske men
har siden 1987 været kørestolsbruger.

Jeg var i 26 år formand for Hjerteforeningens
lokalafdeling og har også siddet 20 år i
Handicaprådet. Jeg har således erfaring med
både organisations- og rådsarbejde.I 2017
blev jeg valgt ind i Ældre/Seniorrådet for 4
år. Jeg vil stadig gerne være med til at præge
ældreområdet og håber derfor at vælgerne
vil stemme på mig, så jeg kan få endnu en
periode. I Seniorrådet vil jeg arbejde for:
• En værdig ældrepleje hvor den ældre
møder så få ”ansigter” som muligt.
• At hjælpen målrettes den enkelte og at
borgeren og de pårørende mødes med
empati og respekt.
• Bedre støtte til pårørende som passer en
alvorligt syg eller døende i hjemmet.

Lissi Seisersen

Lissi Seiersen

Jeg er 67 år og er bosat i Torsted.
Jeg har været ansat 28 år i Juelsminde
kommune, 8 år i Revisionsfirma og de
sidste 10 år i Horsens kommune. Direkte
borgerkontakt har altid haft en stor
betydning for mig både i mit arbejdsliv og
privatliv.

Jeg har altid følt et socialt ansvar og kan godt lide den sociale forpligtelse,
der er forbundet med at hjælpe og gøre
en forskel for andre. Dette ud fra tesen –
sammen er vi stærkere. Nu hvor arbejdet
ikke længere fylder i min hverdag, har
jeg stadig lyst og overskud til at gå ind i
arbejdet i Seniorrådet.

Mine visioner som medlem af Seniorrådet:
• Kommunens seniorer tilbydes de
bedste muligheder for genoptræning,
rehabilitering med udgangspunkt i den
enkeltes ønsker og behov.
• Gode muligheder for transport og
fremkommelighed også uden for
byzonen.
• Hjælp til at kunne klare udfordringer
med digitalisering.
• Sikre seniorer får bedst mulige vilkår
for at opnå livskvalitet.
• Ingen skal stå alene - Forebyggelse af
ensomhed.

 

Lone Knakkergaard

Lone Knakkergaard

Jeg er 65 år og har efter en periode i
Seniorrådet lyst til at fortsætte. Vi skal som
borgere udnytte den mulighed, vi har for indflydelse på seniorpolitikken i kommunen.
Indtil jeg gik på pension, har jeg arbejdet på
biblioteker i Aarhus og Vejle. Efter mange
års bopæl i Hovedgård-området bor jeg
nu i seniorbofællesskabet Sundbakken i
Stensballe.
Udover Seniorrådet er jeg frivillig på
plejehjemmet Skovly i Hovedgård og
demensven samme sted.

Jeg er meget optaget af samspillet mellem
generationer, bla gennem inititativet
Elderlearn, hvor ældre borgere mødes med
unge sprogstuderende, der gerne vil lære
mere dansk af en ‘indfødt’.

Jeg synes også, at det er vigtigt, at der er
tilbud til ALLE seniorer, både de aktive og
‘selvkørende’, og ikke mindst, de seniorer,
der har brug for støtte og hjælp - og den
SKAL være tilstede, når det behov viser sig.

 

Niels Rasmussen

Niels Rasmussen

Jeg er 71 år og gift med Elsebeth. Har
arbejdet 47 år i Post Danmark.
Nuværende formand for Seniorrådet.
Vil i det nye Seniorråd arbejde for:

• At give velvære for alle ældre i
kommunen
• Fortsat gratis bustransport inden for
kommunegrænsen for alle pensionister
• At give den ældre mulighed for
borgerservice i nærområdet
• Arbejde for altid at have et aktivt
aktivitetscenter i nærområdet
• Fortsætte projektet ” alder bedst” for at
møde pensionisten i ”øjenhøjde”
• Vil i Seniorrådet være en konstruktiv
medspiller i forhold til politikerne, men
være opmærksom.
Jeg finder det vigtigt, at Seniorrådet
geografisk repræsenterer hele kommunen

Ole Damsted 2021

Ole Damsted

Jeg er 75 år og gift med Ingrid. Vi har 4
sønner og 9 børnebørn. Jeg er uddannet kommis, og har i små 40
år arbejdet som revisor. Jeg har i mange år været i bestyrelsen for Brædstrup
Antenneforening, heraf 27 år som
formand, og har i denne forbindelse haft
en del kontakt til mange seniorer, for
hvem det har været svært at håndtere de
nye teknologier.

Jeg vil i Seniorrådet arbejde for:
• At alle seniorer bliver behandlet med
værdighed.
• At alle seniorer kan føle sig tryg i eget
hjem, uanset om det er i egen bolig eller
plejebolig.
• At den ældre sikres hjælp af så få
personer som muligt.
• At al kommunikation til seniorer
foregår således, at fremmedord undgås.
• At der laves forebyggelse således,
at det bliver sværere, at seniorer
udsættes for identitetstyveri.

Poul Rahbek

Poul Rahbek

Jeg er 78 år og pensionist.
Jeg opstiller til Seniorrådet, fordi jeg
gerne vil være med til at mange af de ældrefaciliter, der er i kommunen udbygges
bedst og bredest muligt til gavn for alle
ældre i kommunen.

Horsens kommune skal være en god
kommune at være ældre i, hvor vi
samarbejder om at opnå de bedst mulige
livsværdier for ældre i fællesskab.
En kommune hvor der er flere fleksible
muligheder for at tilpasse fysisk/psykisk
hjælp til den enkelte ældre.
En kommune hvor der er et dygtigt og
fagligt velkvalificeret personale til at
afdække ældres behov.

En kommune hvor medarbejderen er til
stede, ” og gør det der skal til ” naturligvis
forudsat de rette kompetencer og ansvar.
En kommune hvor livskvalitet og
seniorpolitik vægtes meget højt.
Det vil jeg gerne være med til.

Svend Aage Hansen

Svend Aage Hansen

Jeg er 74 år og gift med Elsebeth.
Tidligere formand for HK Horsens og LO
Horsens gennem 20 år.

Med i det nuværende Seniorråd og ønsker
genvalg.
Jeg laver frivilligt socialt arbejde i Dansk
Folkehjælp, Seniornet og er aktiv i Faglige
Seniorer.

Mine mærkesager er:
• Et sikkert og trygt seniorliv for alle, med
respekt for den enkelte borger.
• Tryghed for demente og deres pårørende.
Indsatsen her skal tage udgangspunkt i
borgerens og pårørendes behov.
• Boliger til ældre skal være indrettet til
ældres behov til en pris vi kan betale.
• Det skal være nemt og gratis at benytte
kollektiv trafik.