Skip Navigation

Medlemmerne

Læs om Seniorrådets medlemmer og deres mærkesager

Svend Aage Hansen

Svend Aage Hansen (formand)

Jeg er gift med Elsebeth.
Tidligere formand for HK Horsens og LO
Horsens gennem 20 år.

Jeg laver frivilligt socialt arbejde i Dansk
Folkehjælp, Seniornet og er aktiv i Faglige
Seniorer.

Mine mærkesager er:
• Et sikkert og trygt seniorliv for alle, med
respekt for den enkelte borger.
• Tryghed for demente og deres pårørende.
Indsatsen her skal tage udgangspunkt i
borgerens og pårørendes behov.
• Boliger til ældre skal være indrettet til
ældres behov til en pris vi kan betale.
• Det skal være nemt og gratis at benytte
kollektiv trafik.

Niels Rasmussen

Niels Rasmussen (næstformand)

Jeg er gift med Elsebeth. Har
arbejdet over 45 år i Post Danmark.

Jeg vil i Seniorrådet arbejde for:

• At give velvære for alle ældre i
kommunen
• Fortsat gratis bustransport inden for
kommunegrænsen for alle pensionister
• At give den ældre mulighed for
borgerservice i nærområdet
• Arbejde for altid at have et aktivt
aktivitetscenter i nærområdet
• Fortsætte projektet ” alder bedst” for at
møde pensionisten i ”øjenhøjde”
• Vil i Seniorrådet være en konstruktiv
medspiller i forhold til politikerne, men
være opmærksom.
Jeg finder det vigtigt, at Seniorrådet
geografisk repræsenterer hele kommunen.

Børge Jørgensen 2021

Børge Jørgsensen

Jeg arbejder som advokat på deltid hos Advokatgruppen. Gift
med Dorte Lebech. Dyrlæge på fuld tid.

Jeg har siden 1980 brugt mange timer i
frivilligt foreningsarbejde mv. Lige nu er jeg
formand for Vrønding Landsbyliv, medlem
af Landsbyrådet og Udvalget for udvikling
af lokalsamfund.
Jeg vil arbejde for:
• At seniorer kan blive boende længere i
landsbyerne
• At vi sammen bringer alt det gode i
demokrati og fællesskaber
videre til de næste generationer.
• At vi fortsat har fokus på, hvor vigtigt det
er at seniorer er aktive både fysisk og
mentalt.
Husk at i 2022 betyder 60+ ikke afvikling. Vi
seniorer har stadig meget at bidrage med.

Lone Knakkergaard

Lone Knakkergaard

Jeg bor i seniorbofællesskabet Sundbakken i
Stensballe. Indtil jeg gik på pension, har jeg arbejdet på
biblioteker i Aarhus og Vejle.
Udover Seniorrådet er jeg frivillig på
plejehjemmet Skovly i Hovedgård og
demensven samme sted.

Jeg er meget optaget af samspillet mellem
generationer, bla gennem initiativet
Elderlearn, hvor ældre borgere mødes med
unge sprogstuderende, der gerne vil lære
mere dansk af en ‘indfødt’.

Jeg synes også, at det er vigtigt, at der er
tilbud til ALLE seniorer, både de aktive og
‘selvkørende’, og ikke mindst, de seniorer,
der har brug for støtte og hjælp - og den
SKAL være tilstede, når det behov viser sig.

 

Lissi Seisersen

Lissi Seiersen

Jeg er bosat i Torsted.
Jeg har været ansat 28 år i Juelsminde
kommune, 8 år i Revisionsfirma og de
sidste 10 år i Horsens kommune. Direkte
borgerkontakt har altid haft en stor
betydning for mig både i mit arbejdsliv og
privatliv.

Mine visioner som medlem af Seniorrådet:
• Kommunens seniorer tilbydes de
bedste muligheder for genoptræning,
rehabilitering med udgangspunkt i den
enkeltes ønsker og behov.
• Gode muligheder for transport og
fremkommelighed også uden for
byzonen.
• Hjælp til at kunne klare udfordringer
med digitalisering.
• Sikre seniorer får bedst mulige vilkår
for at opnå livskvalitet.
• Ingen skal stå alene - Forebyggelse af
ensomhed.

 

Lissi Rasmussen

Lissi Rasmussen

Jeg er uddannet sygeplejerske, men
har siden 1987 været kørestolsbruger.

Jeg var i 26 år formand for Hjerteforeningens
lokalafdeling og har også siddet 20 år i
Handicaprådet. Jeg har således erfaring med
både organisations- og rådsarbejde. Jeg har været medlem af Ældre/Seniorrådet siden 2017.

Mine mærkesager er:
• En værdig ældrepleje hvor den ældre
møder så få ”ansigter” som muligt.
• At hjælpen målrettes den enkelte og at
borgeren og de pårørende mødes med
empati og respekt.
• Bedre støtte til pårørende som passer en
alvorligt syg eller døende i hjemmet.

Grethe Fyrstenberg

Grethe Fyrstenberg

Jeg er erhvervsaktiv fysioterapeut
i handicap og psykiatri. Min fritid bruger
jeg på partipolitik, som rådsmedlem i
Mellemfolkeligt Samvirke, træning, kunst og
min familie. Jeg har forældre på 82 og 87 år,
5 voksne børn og 2 børnebørn.
I Seniorrådet vil mit fokus være på flere
midler til:
• Omsorg og pleje
• Høj faglighed i hjemmeplejen og på
plejecentre
• Fokus på forebyggende sundhed med
flere tilbud
• Omsorgstandpleje til flere
• Ledsagerordninger til ældre med
funktionsnedsættelse, ældre -og
handicapvenlige gader og bebyggelser.

 

Poul Rahbek

Poul Rahbek

Jeg er pensionist.

Horsens kommune skal være en god
kommune at være ældre i, hvor vi
samarbejder om at opnå de bedst mulige
livsværdier for ældre i fællesskab.
En kommune hvor der er flere fleksible
muligheder for at tilpasse fysisk/psykisk
hjælp til den enkelte ældre.
En kommune hvor der er et dygtigt og
fagligt velkvalificeret personale til at
afdække ældres behov.

En kommune hvor medarbejderen er til
stede, ” og gør det der skal til ” naturligvis
forudsat de rette kompetencer og ansvar.
En kommune hvor livskvalitet og
seniorpolitik vægtes meget højt.
Det vil jeg gerne være med til.

Frits Kristoffersen

Frits Kristoffersen

Jeg er pensionist og gift med Ingelise. Jeg har haft og har stadig
med forenings/organisations arbejder
at gøre i de sidste 45 år i forskellige
foreninger / organisationer.
Den energi og erfaring vil jeg bruge i
arbejdet i og for omkring det frivillige
arbejde i Seniorrådet i hele Horsens
kommune.
Fokus på:
• At være med til at præge at vi får de
bedste vilkår for seniorer i Horsens
kommune, således at det er godt, trygt
og sikkert at være senior borger i
kommunen.
• At Lytte til behov og ønsker, der måtte
komme, og formidle dem videre.
• At fastholde de tiltag, som Seniorrådet
har præget og rådgivet overfor byrådet
gennem årene, ikke bliver forringet.